โซนนี้ความเป็นระเบียบ มีผลต่อระบบการเติบโตที่ดี การบำรุง ดูแลรักษาอย่างทั่วถึง เราก็จะได้กิ่งแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เต็ม 100 % เพราะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตที่ดีด้วย