แปลงนี้จะอยู่ในขั้นตอนระหว่างแปลงขยายพันธุ์กับแปลงจำหน่ายกิ่งพันธุ์ จะใช้เวลาในแปลงนี้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ เผื่อให้ต้นมะขามปรับสภาพการเรียนรู้ เรื่องของการช่วยเหลือตัวเองการปรับสภาพของกิ่งพันธุ์ เตรียมตัวถูกฝึกในแปลงถัดไป